ORPAK


Organizacija za prava i zaštitu životinja Kruševac

На основу чл. 10, 11 и 12 Закона о удружењима ("Сл. лист РС" бр. 51/2009), оснивачка Скупштина Организације за права и заштиту животиња "ORPAK" на седници одржаној дана 01.02.2010. године у Крушевцу, донела је:

 

С Т А Т У Т

  Организација за права и заштиту животиња Крушевац "ORPAK"

            Organization for the Rights and Protection of Animals Kruševac

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим Статутом уређују се питања значајна за рад Организације за права и заштиту животиња Крушевац (у даљем тексту Организација): циљеви и начин њиховог остваривања, назив и седиште, изглед печата; услови и начин учлањивања и престанак чланства и права, обавезе и одговорности чланова; органи Организације и њихива права, обавезе и одговорности, заступање и представљање, стицање, коришћење и располагање средствима; начин обавештавања јавности о раду и о стицању и располагању средствима; начин одлучивања о удруживању у савезе организација и друге облике удруживања и учлањивање у међународне организације;  начин доношења измена и допуна статута; начин доношења одлука о престанку рада Организације; начин располагања имовином у случају престанка рада и друга питања у складу са Законом.

Члан 2.

Организација је хуманитарно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење грађана која се залаже за унапређење права и заштите животиња.

                       

Члан 3.

Пун назив Организације  је: Организација за права и заштиту животиња  Крушевац

Назив Организације на енглеском језику је: Organization for the Rights and Protection of Animals Krusevac

Скраћени назив Организације је: "ОРПАК"

Седиште Организације је у Крушевцу у ул. Цанкарева 7/18

 

Члан 4.

Печат Организације је округлог облика, пречника 30 mm, са називом "Организација за права и заштиту животиња  Крушевац ", са сликaмa: шапе, мачке и пса.

Лого Организације је од скраћеног назива енглеског језика(Organization for the Rights and Protection of Animals Krusevac):"ORPAK" и сликом мачке и пса.

 

Члан 5.

            Рад Организације је јаван.

            Организација јавност рада обезбеђује:

1.      објављивањем извештаја о раду, периодичним и посебним публикацијама, начинима усменог обавештавања, што подразумева:

да у сарадњи са надлежним службама, кроз институције система, сама или у сарадњи са другим организацијама, удружењима, друштвима организује стручне скупове саветовања, семинаре, трибине, ТВ емисије, концерте, гала вечери и друге облике едукације у области права и заштите животиња,

2.      писменим обавештењима, што подразумева:

објављивање књига и других штампаних материјала као што су: брошуре, флајери и други рекламни материјали (капе, чаше, шоље, траке, заставе, мајце..) који се односе на заштиту животиња,

3.      посебним саопштењима за средства јавног информисања,

4.      организовањем просветних радника и других стручњака за рад на едукацији деце и омладине у области права и заштите животиња, као и за рад са децом са посебним потребама и за посебну обуку паса који ће бити оспособљени за помоћ тој деци,

5.      организовањем волонтерских акција, као што су: отварање штандова  за удомљавање животиња, помоћ физичким радом: чишћење и помоћ у изградњи одговарајућих азила и прихватилишта,

6.      конференцијама за новинаре,

7.      организовањем pet-taxi служби,

8.      сарадњом са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве заштитом животиња,

9.      регистровањем нехуманих поступака, пријављивање злостављања и мучења животиња,  као и јавно и насилно санкционисање таквих поступака у складу са Законом.

 

Члан 6.

Организација има својство правног лица, удружења грађана, са правима, обавезама и одговорностима прописаним Уставом, Законом и овим Статутом.

Својство правног лица Организација стиче уписом у регистар код надлежних органа.

 

Члан 7.

Организација у оквиру својих активности може сарађивати са научним, културним, образовним, невладиним и другим институцијама и организацијама у земљи и иностранству, може се удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству, под условом да су у складу са циљевима Организације.

 

Члан 8.

Ради остваривања циљева и задатака, као и за обављање стручних, финансијских, административно-техничких, научних и других послова Организација може да ангажује друга правна лица за обављање тих послова.

Одлуку о њиховом организовању доноси Управни одбор.

 

Члан 9.

Ради обављања стручних, материјално-финансијских, административно-техничких, научних и других послова, Организација може са стручним особама или организацијама склапати уговоре о раду или уговоре о делу или друге уговоре зависно од врсте, обима и трајања посла.

Одлуку о склапању уговора из става 1. овог члана доноси Управни одбор.

 

 

II  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

 

Члан 10.

Циљеви Организације су:

-         залагање за унапређење заштите животиња,

-         залагање за спречавање злостављања животиња и напуштања кућних љубимаца,

-         залагање за отварање азила и прихватилишта за напуштене животиње,

-         залагање за отварање центра за стерилизацију.

 

Члан 11.

Задаци, путем којих Организација остварује своје циљеве дефинисане овим статутом, су:

-         информисање јавности, саветовање грађана и ширење свести власника животиња, рад на организацији, приредби, такмичењима, залагање за удомљавање животиња,

-         залагање за отварање азила и прихватилишта за напуштене животиње,

-         сарадња са другим организацијама која имају сличне циљеве.

 

III ЧЛАНСТВО

Члан 12.

Чланови Организације могу бити сва физичка лица која прихвате Статут и потпишу приступницу.

Одлуку о пријему у чланство, као и о искључења из чланства доноси Управни одбор.

 

Члан 13.

            Чланство у Организацији престаје:

1.      иступањем из чланства, подношење писмене пријаве,

2.      искључивањем из чланства,

3.      смрћу члана.

 

Члан 14.

            Права и обавезе члана Организације су да:

1.      ради на остварењу циљева, задатака и програма Организације, као и на развоју Организације,

2.      учествује у одлучивању на Скупштини, као и да одлучује преко органа Организације,

3.      бира и буде биран у органе Организације,

4.      буду информисани о раду Организације,

5.      даје мишљења и предлаже кандидате за функције у органима Организације,

6.      благовремено уплаћује чланарину Организације и извршавају и друге обавезе према Организацији, које проистичу из Статута и одлука органа Организације.

 

IV ОРГАНИ

Члан 15.

Органи Организације су: Скупштина, Управни одбор и Председник.

 

Члан 16.

Мандат чланова Управног одбора и Председника траје четири године, са могућношћу неограниченогузастопног избора.  

Питање одговорности органа Организације могу покренути 1/3 чланова Скупштине, Управни одбор или Председник.

           

Скупштина

Члан 17.

Скупштина је орган управљања Организације.

Скупштину сачињавају сви чланови Организације.

Седнице Скупштине одржавају се најмање једном годишње.

Скупштину сазива Председник по сопственој иницијативи, по одлуци Управног одбора или на захтев најмање ¼ чланова Скупштине.

Скупштини одговарају и подносе јој извештаје о раду други органи Организације.

 

Члан 18.

Скупштина може пуноважно да одлучије ако јој присуствује више од половине чланова Скупштине.

Одлуке су донете ако за предлог гласа већина присутних чланова Скупштине.

Гласање је јавно у колико Скупштина не одлучи другачије.

Начин рада Скупштине ближе се одређује Пословником о раду Скупштине.

 

Члан 19.

Скупштина обавља следеће послове:

1.      доноси Статут Организације;

2.      доноси Пословник о свом раду;

3.      доноси Програм рада Организације;

4.      у другом степену одлучује о престанку чланства у Организацији;

5.      разматра и усваја извештаје о раду Управног одбора;

6.      разматра иницијативе, предлоге и жалбе чланова;

7.      доноси одлуку о распуштању Организације;

8.      одлучује о другим питањима од интереса за остваривање циљева Организације.

 

Скупштина друштва бира:

1.      Управни одбор;

2.      Председника;

3.      може да бира радна тела ради обављања одређених послова и задатака.

 

Управни одбор

Члан 20.

Управни одбор може да има најмање три члана. Које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

 

Члан 21.

Управни одбор обавља следеће послове:

 

1.      доноси пословник о свом раду,

2.      доноси финансијски план Организације и стара се о његовом спровођењу,

3.      одлучује о начину удруживања у савезе и друге облике сталне или привремене сарадње са другим организацијама и институцијама у земљи и иностранству, као и о називу новоформиране организације,

4.      одобрава закључење уговора о сарадњи са другим физичким и правним лицима,

5.      по потреби образује различите комисије из своје надлежности,

6.      стара се о правилном спровођењу одредби Статута и других општих аката,

7.      поверава посебне послове појединим чланицама, односно формира одређене комисије.

 

Члан  22.

Заседање Управног одбора могу иницирати Председник и 1/3 чланова Управног одбора.

Заседање заказује Председник најкасније 30 дана од дана иницирања.

 

Председник

 

Члан 23

Председник заступа и представља Организацију и по положају је и Председник Скупштине и Председник Управног одбора.

Поред Председника, у доређеним пословима Организацију могу заступати и потписивати одређена документа и друга лица које он овласти.

           

Члан 24.

            Председник обавља следеће послове:

1.      сазива и председава седницама Управног одбора и Скупштине,

2.      може сазвати седницу сваког органа Организације,

3.      представља и заступа Организацију,

4.      чува печат Организације и оверава званична документа Организације,

5.      има права и одговорности финансијског налогодавца и располаже имовином Организације у складу са законом и општим актима Организације,

6.      саставља извештај о раду Организације и подноси га Управном одбору на усвајање,;

7.      обавља друге послове које му поверава Управни одбор,

8.      даје овлашћење, односно пуномоћје за заступање Организације, у складу са Законом и општим правним актима Организације.

 

 

V ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА

 

Члан 27.

За остваривање циљева и задатака утврђеним овим Статутом и плановима рада Организације, Организација се финансира од:

1.      донација, добровољних прилога, поклона, завештања и слично,

2.      конкурисањем пројектима код домаћих или страних фондација и организација, и

3.      из других извора, у скалду са законом.

 

Члан 28.

Финансијско пословање Организације води се у скалду са позитивним прописима, а на основу финансијског плана Организације.            

 

 

Члан 29.

Имовину Организације чине новчана средства, некретнине, опрема, инвентар и архивско-библиотекарски фонд.

Имовина Организације служи за остваривање њених програмских циљева, као и за уредно пословање Организације.

Члан 30.

Средства која оствари обављањем задатака, Организација ће користити за обављање и унапређење задатака којима се остварују циљеви Организације, утврђени овим Статутом.

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 31.

За тумачење овог Статута надлежан је Управни одбор, а у случају спора тумачење даје Скупштина.

Члан 32.

Организација ће престати са радом када Скупштина донесе одлуку о томе, односно када се у писаној форми изјасни више од 2/3 чланова да не постоји потреба и услови за постојање Организације.     

У случају престанка рада Организације, имовина Организације прелази у власништво организације која се бави заштитом животиња, у складу са одлуком Скупштине.

Председник Организације дужан је да поднесе пријаву о престанку рада Организације надлежном органу ради брисања из регистра.

Члан 33.

Поступак за измене и допуне Статута покреће 1/3 чланова Скупштине или Управни одбор.

Управни одбор разматра Нацрт статута и утврђује Предлог статута, који упућује Скупштини на усвајање.

Статут је усвојен уколико га потврди 2/3 чланова Скупштине.

 

Члан 34.

Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине, а применњује се од дана уписа у регистар надлежног органа.    

 

 

 

Град и датум:                                                                                        

         01.02.2010.год. 
                       Крушевац                                                                                      

        Лела Буцек

        Председница  "ОРПАК"

 

 

 

   ПРОГРАМ РАДА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЗА ПРАВА И ЗАШТИТУ ЖИВОТИЊА КРУШЕВАЦ

"ORPAK"

 

 

Рад Организације је посвећен заштити свих животињских врста и природне средине на територији Крушевца и базиран је на развоју свести и пропагирању заштите животиња кроз разне акције на терену као и кроз сарадњу са другим невладиним организацијама и владиним институцијама. Сачињен из више битних аспекта:

 

 

1. Унапређивање и остваривање сталне сарадње са Ветеринарском станицом Крушевац и властима у пружању помоћи животињама у сваком погледу, правне заштите животиња, као и спречавање и санкционисање сваког вида злостављања животиња, њиховог нехуманог и неетичког искоришћавања односно пружања помоћи унесрећеним животињама. Циљ организације је да створи своју радну групу састављену од волонтера који би излазили на терен, волонтера који би привремено збрињавали повређене, болесне или оперисане животиње, волонтера који би помагали у чувању, чишћењу, храњењу животиња које су спашене и тренутно збринуте у Ветеринарској станици Крушевац и адвоката који би процесуирали прекршаје на територији Крушевца.

 

2. Инсистирање на примени Закона о добробити животиња у смислу организоване иницијативе у локалној самоуправи на додељивању локација за отварање центра за прихватање, стерилизацију, лечење, опоравак и удомљавање напуштених животиња, које су по Закону дужни да обезбеде. Организација би се прикључила раду у прихватилиштима са својим волонтерима који би учествовали у свакодневном раду у прихватилишту и на терену, остваривањем  уске сарадње у смислу размене информација међу прихватилиштима широм Србије. Организовање заједничких акција са Ветеринарском станицом Крушевац у циљу промовисања стерилизације, одговорног власника.

 

3.  Унапређивање образовних програма на развоју свести код људи и деце у правцу стварања кутуре поштовања, одговорног односа, толеранције и ненасиља према животињама и природи, односно међу људима. Сарадњу са Одсеком за друштвене делатности Градске управе Крушевац на примени програма образовања које укључује ненасеље и развијање емпатије како међу младима тако и према животињама.

 

4.  Стални рад са медијима, организовање трибина, штандова, семинара, концерата у циљу сталне присутности у јавности и промовисању тежње да се унапреди заштита животиња у Крушевцу. Стварање хуманог и одрживог света у којем људи поштују животиње и брину се о њима. Саветовање око начина пружања помоћи свим институцијама које покрену акцију стерилизације, удомљавања паса и мачака. Залагање за отварање службе "Хитне помоћи" и пружању помоћи служби на терену.

 

5.  Сарадња са установама за социјализацију, као што су:

  • установе за децу са посебним потребама, где ће деца имати могућност да остваре контакт са животињом: играјући се, негујући животињу.  Доказано је да су многе особе са посебним потребама успешно напредовале (ниво размишљања и понашања се променио у позитивном смислу) након дружења са животињама,
  • установе за слепе, глуве и неме особе, ту спадају обуке паса, за вођење слепих, где ће се пси који су напуштени дресирати и након тога поклањати слепим особама,
  • установе за малолетну деликвенцију тј. васпитно-порправни домови, где ће се ићи посебним путем развијања осећајности и хуманости код малолетних предступника, јер је такође доказано да су предступници Закона (убице, силоватељи...) у адолесцентно доба злостављали, мучили и убијали животиње, тако да је потребан рад малолетних предступника у виду зближавања детета са животињом, буђење осећаја за нежношћу, одговорношћу.

Увођење животиња у социјални програм имаће доста користи едукацијом , зближавањем детета или одраслог човека са животињом јер је то велики корак за помоћ особама које имају здравствене (како психичке тако и физичке) проблеме.

 

6.  Захтевање од Владе Републике Србије и Градске управе Крушевац за отварање посебног дела у комуналној полицији где ће се основати Одсек "Полиција за животиње" („Animal police“) и увођење строжијих казни за напуштање, злостављање, мучење и убијање животиња.

 

 

 

 

Орагнизација за права и заштиту животиња Крушевац "ОРПАК"

01.02.2010.године.

Donate!

  • 5.38%
    Help "ORPAK" Goal: €60000.00 Raised: €3225.01 32 donations

Recent Videos

2101 views - 1 comment
2509 views - 1 comment
2116 views - 1 comment
1761 views - 2 comments